SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP|THÔNG TƯ 200SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THÔNG TƯ 200
LH MUA SÁCH: 0903368867

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP gồm 2 tập
Quyển 1: Hệ thống Tài chánh kế toán: Trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

Quyển 2: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Hệ thống Chứng từ kế toán, Sổ kế toán. Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán.

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp gồm Phần phụ lục: gồm Luật Kế toán (2003) và Nghị định 129/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31.5.2004 Hướng dẫn một số điều Luật Kế toán.

THÔNG TƯ 200/2014/TT- BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán
Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt …
Điều 6. Kiểm toán Báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ
Điều 7. Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán
Điều 8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán tại các đơn vị trực thuộc …
Điều 9. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán
Điều 10. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài
Chương II TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền
Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt
Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
Điều 14. Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Điều 15. Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
Điều 16. Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Điều 17. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu
Điều 18. Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng
Điều 19. Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Điều 20. Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
Điều 21. Tài khoản 138 – Phải thu khác
Điều 22. Tài khoản 141 – Tạm ứng
Điều 23. Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho
Điều 24. Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
Điều 25. Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Điều 26. Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ
Điều 27. Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Điều 28. Tài khoản 155 – Thành phẩm
Điều 29. Tài khoản 156 – Hàng hóa
Điều 30. Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
Điều 31. Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế
Điều 32. Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp
Điều 33. Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Điều 34. Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở …
Điều 35. Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình
Điều 36. Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính
Điều 37. Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình
Điều 38. Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định
Điều 39. Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư
Điều 40. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác
Điều 41. Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
Điều 42. Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Điều 43. Tài khoản 228 – Đầu tư khác
Điều 44. Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
Điều 45. Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
Điều 46. Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Điều 47. Tài khoản 242 – Chi phí trả trước
Điều 48. Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Điều 49. Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Điều 50: Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả
Điều 51. Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Điều 53. Tài khoản 334 – Phải trả người lao động
Điều 54. Tài khoản 335 – Chi phí phải trả
Điều 55. Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
Điều 56. Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
Điều 57. Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác
Điều 58. Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
Điều 59. Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành
Điều 60. Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược
Điều 61. Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Điều 62. Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
Điều 63. Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Điều 64. Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Điều 65. Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
Điều 66. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu
Điều 67. Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Điều 68. Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Vâng vâng …

Sách chế động kế toán doanh nghiệp là bộ sách không thể thiếu đối với người làm kế toán

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/tai-chinh/

Leave a Comment